Dziś jest:
2022-10-04    
Imieniny:
Edwina, Rosławy, Rozalii    

DOWÓZ DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI

 


PODSTAWA PRAWNA:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. z 2004 r., Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.):
Art. 14a
4. Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym dzieciom sześcioletnim bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację obowiązku, o którym mowa w art. 14 ust. 3, albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

Art.17.
3a. Obowiązkiem gminy jest:
1) zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art. 71b, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej i gimnazjum, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadgimnazjalnej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 21. roku życia;
2) zapewnienie dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka umożliwiającego tym dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia;
3) zwrot kosztów przejazdu ucznia, o którym mowa w pkt 1 i 2, oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka, wymienionych w pkt 1 i 2, na zasadach określonych w umowie zawartej między wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) i rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia, jeżeli dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowi prawni.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego:
a/ o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola,
b/ o zawarcie umowy na zwrot kosztów kosztów dowozu ucznia przez rodzica/lub opiekuna prawnego.
2. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności dziecka
3. Aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka,
4. Skierowanie dziecka do kształcenia specjalnego w danej placówce (dotyczy tylko szkół lub ośrodków specjalnych),
5. zaświadczenie ze szkoły o uczęszczaniu dziecka do szkoły,
6. oświadczenie "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych we wniosku dla celów związanych z organizacją dowozu uczniów do szkół i przedszkoli, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami)".

 

MIEJSCE SKŁADANIA: Urząd Miasta Imielin ul.Imielińska 81 41-407 Imielin;
sekretariat – pok. 23; w godzinach pracy Urzędu

 

OPŁATA ZA PRZYJĘCIE WNIOSKU: Nie dotyczy.


TERMIN ODPOWIEDZI : W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów.


TRYB ODWOŁAWCZY : Nie przysługuje.


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:


Sprawę prowadzi Referat Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Imielin,
pok. 36; tel 32 22 55 136

 

UWAGI:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
2. Umowy na zwrot kosztów kosztów dowozu ucznia przez rodzica/lub opiekuna prawnego są zawierane na zasadach określonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Imielin Nr 0151/EZKS/34/2008 z dnia 12 grudnia 2008 roku.

 

DRUKI DO POBRANIA:


1. Wniosek o o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola,

2. Wniosek o zawarcie umowy na zwrot kosztów kosztów dowozu ucznia przez rodzica/lub opiekuna prawnego.
3. oświadczenie

 

 

Zarządzenie Nr 0151/EZKS/34/2008 Burmistrza Miasta Imielin z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego realizującego obowiązek szkolny, któremu dowoźenie i opiekę zapewniają rodzice lub opiekuni prawni